Pilar Privacy Verklaring

Pilar Pilates & Yoga Studio, statutair gevestigd te Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Pilar Studio, Koningin wilhelminalaan 524, 2274BM, Voorburg.

 

Pilar Studio is te benaderen via de volgende emailadressen: info@pilarstudio.nl en pilarstudiovoorburg@gmail.com

 

Website: www.pilarstudio.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pilar Studio verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw inschrijving als student en uw bereidheid deze gegevens daartoe te verstrekken.  

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voor- en achternaam of initialen en achternaam

- telefoonnummer

- e-mailadres

- bankrekeningnummer (IBAN). 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pilarstudio.nl, dan verwijderen wij deze gegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pilar Studio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het inschrijven van onze studenten;

- u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om u uit te nodigen activiteiten;

- verzenden van onze Nieuwsbrieven.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 

Pilar Studio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo lang u student bent en ook daarna tot u aangeeft dat u hier geen prijs meer op stelt.

 

De persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd bij:

- opzeggen; of

- overlijden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Pilar Studio verkoopt uw gegevens niet aan derden, en verstrekt deze nimmer zonder uw toestemming. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Pilar Studio gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken naar een ander, door u genoemde organisatie, door te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pilarstudio.nl

 

Pilar Studio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij onze eigen klachtencommissie en bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons . 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Pilar Studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de eigenaar van Pilar Studio via info@pilarstudio.nl